Skip to content

Information om behandling av personuppgifter

Bakgrund
Mäklarföretaget samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som Mäklarföretaget behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med “Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

En mäklare samlar in personuppgifter från olika källor till exempel Lantmäteriet, Bostadsrättsföreningar, Banker mm. Vill du veta källor för just dig ska du kontakta Mäklarföretaget där du finns registrerad.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Köpare
Om du köper en bostad som Mäklarföretaget förmedlar behandlar Mäklarföretaget personuppgifter för följande ändamål.

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling
  Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att Mäklarföretaget ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom mäklarföretaget. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
  Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Säljare
I samband med att du säljer en bostad genom Mäklarföretaget behandlar Mäklarföretaget dina personuppgifter för följande ändamål.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn
  Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Kontonummer
Mäklararvode för det aktuella uppdraget
Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då mäklarföretagets räkenskapsår avslutats.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Kontonummer
Namn
Adress
Personnummer
Kopia på ID-handling
Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer

Köpeavtalet, inklusive prospekt
Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att Mäklarföretaget ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.
Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Potentiella säljare
Om du har kontakt med Mäklarföretaget avseende ett eventuellt uppdrag för Mäklarförtaget att sälja en bostad behandlar Mäklarföretaget dina personuppgifter för följande ändamål.

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Adress
E-postadress
Uppgifter hänförliga till bostaden
Behandlingen sker för att Mäklarföretaget ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra mäklarföretagets tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger mäklarföretaget. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

 

Spekulanter
Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Mäklarföretaget behandlar Mäklarföretaget dina personuppgifter för följande ändamål.

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
E-postadress
Telefonnummer
Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
E-postadress
Telefonnummer
Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Lämnade bud
Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

 

Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom Mäklarföretaget (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar Mäklarföretaget dina personuppgifter för följande ändamål.

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter Mäklarföretaget behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Överföring av indirekta personuppgifter
Vissa personuppgifter som utgör s.k. indirekta personuppgifter och vilka genereras vid förmedling av ett förmedlingsobjekt, kommer att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB i syfte att Svensk Mäklarstatistik AB ska framställa för allmänheten statistik baserad på bl.a. förmedlade objekt. Sådan överföring grundas i Svensk Mäklarstatistik AB:s berättigade intresse att erhålla data för framställande av bostadsförmedlingsstatistik.

Som ett led i Svensk Mäklarstatistik AB:s verksamhet kan indirekta personuppgifter överföras till vidare parter för framställande av allmännyttiga tjänster så som upplysningsverktyg för kreditinstitut och bostadsförsäljningsjämförelsetjänster. Sådana indirekta personuppgifter hänförande till försålda förmedlingsobjekt, vilka överförs med stöd i berättigade intressen hos vidare aktörer, kan utgöras av uppgifter om:

Bostadsrätt
Boarea
Antal rum
Våning
Avgift till bostadsrättsföreningen
Namn på bostadsrättsföreningen
Gatuadress samt ort
Försäljningsdatum
Försäljningspris
Pris per kvm

Villa
Boarea
Biarea
Tomtyta
Taxeringsvärde
Byggnadsår
Gatuadress samt ort
Försäljningsdatum
Försäljningspris
Pris per kvm

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Mäklarföretaget och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Mäklarföretaget och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

Dina rättigheter
Rätt till rättelse och registerutdrag
Mäklarföretaget kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som Mäklarföretaget behandlar.

 

Rättigheter från och med den 25 maj 2018
1) Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än mäklarföretagets legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta Mäklarföretaget. Om du invänder mot behandlingen måste Mäklarföretaget visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

2) Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

3) Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Mäklarföretaget utreder huruvida du har rätt till radering.

4) Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Mäklarföretaget att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

behandlingens ändamål;
de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
information om de rättigheter som återges häri;
information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

5) Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

6) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, bör du ta kontakt med Mäklarföretaget där du finns registrerad.